Computers discussiëren niet

Computers discussiëren niet
beschrijving:

COMPUTERS DISCUSSIëREN NIET

Gordon R. Dickson (1850-1894)

uitzending: KRO, dinsdag 15 oktober 1974

vertaling: Léon Povel

regie: Johan Dronkers

rolverdeling:

- Tom van Beek

- Joke van den Berg

- Willie Brill

- John McDivot, rechter: Bert Dijkstra

- Elly den Haring

- Broes Hartman

- Clara Jilks, secretaresse:: Eva Janssen

- Mike: Paul van der Lek

- Trudy Libosan

- Joe: Huib Orizand

- Joke Reitsma-Hagelen

- Fé Sciarone

- Frans Somers

- Frans Vasen

duur: 28'22"

Computers Don’t Argue werd eerst gepubliceerd in het science-fiction magazine Analog (eerst gepubliceerd als Astounding) van september 1965. Later opgenomen in vele anthologieen, o.a. Analog's Golden Anniversary Anthology, Davis Publications 1980.

hoorspel:

16 november 1980

Boekenclub Succes

Deze Kaart Mag Niet Gekreukt of Gevouwen Worden

Aan de heer Walter F. Child

437 Woodlawn Drive

Panduk, Michigan.

Debet port $4.98

    Geachte cliënt,

    Bijgaand, overeenkomstig uw keuze, het nieuwste door ons bijzonder aanbevolen boek Kidnapped van Robert Louis Stevenson.

Aan de boekenclub Succes

1823 Mandy Street

Chicago, Illinois

   Mijne heren,

   Kortgeleden heb ik u over de ontvangen computerkaart geschreven, waarop u mij de roman Kim van Rudyard Kipling in rekening bracht. Ik heb het boek pas uitgepakt toen ik het op de kaart vermelde bedrag al aan u had overgemaakt. Bij het openen van het boek bleek dat de helft van de pagina’s niet bedrukt was. Ik retourneerde het boek met het vriendelijke verzoek mij ofwel een ander exemplaar te sturen, ofwel het door mij betaalde bedrag terug te storten. In plaats daarvan stuurt u mij nu het boek Kidnapped van Robert Louis Stevenson. Wilt u zo goed zijn de zaak weer in orde te brengen?

   Bijgaand retourneer ik u het boek Kidnapped.

   Met vriendelijke groeten,

   Walter F. Child.

Boekenclub Succes

Aanmaning

Deze Kaart Mag Niet Gekreukt of Gevouwen Worden

Aan de heer Walter F. Child

Debet port $4.98

Betreft Kidnapped van Robert Louis Stevenson

(Mocht u dit bedrag inmiddels hebben overgemaakt, dan kunt u deze aanmaning als niet van toepassing beschouwen.)

21 januari 1981

Aan de Boekenclub Succes, Chicago

   Mijne heren,

   Mag ik uw gewaardeerde aandacht vestigen op mijn brief van 16 november 1980? U achtervolgt mij nog steeds met uw computerkaarten met opdracht tot betaling van een boek dat ik niet heb besteld. In werkelijkheid is uw instelling MIJ geld schuldig.

   Met de meeste hoogachting,

   Walter F. Child

1 februari 81

Aan de heer Walter F. Child

   Zeer geachte heer Child,

   Wij hebben u een reeks aanmaningen doen toekomen tot betaling van een door u gekocht boek. Het verschuldigde bedrag ter hoogte van $4.98 had reeds lang voldaan moeten zijn.

   Deze situatie betreuren wij des te meer omdat wij u op bijzonder welwillende wijze een zeer lange betalingstermijn hadden toegestaan. Als u het bovenstaande bedrag niet per ommegaande overmaakt, zien wij ons genoodzaakt, hoezeer het ons spijt, onze vordering in handen te geven van een incasso-bureau.

   Met de meeste hoogachting,

   Samuel Grimes

   Debiteuren manager

5 februari

Aan de Boekenclub Succes

   Zeer geachte heer Grimes,

   Zou u alstublieft eindelijk willen ophouden met mij ponskaarten en gestencilde brieven te sturen, en ervoor willen zorg dragen dat een menselijk wezen zich met het beantwoorden van mijn brieven gaat bezighouden? U zoudt mij zeer aan u verplichten.

   Ik persoonlijk ben u geen cent schuldig, U bent degene die mij geld schuldig is. Misschien zou ik mijn vordering in handen van een incasso-bureau moeten geven.

   Walter F. Child

28 februari

Aan de heer Walter F. Child

437 Woodlawn Drive

Panduk, Michigan.

   Zeer geachte heer Child,

   Uw financiële verplichting aan de Boekenclub Succes ter hoogte van $4.98 verhoogd met rente en kosten is ter incassering aan ons bureau doorgegeven. De hoogte van het verschuldigde bedrag is intussen gestegen tot $6.83. Wij verzoeken u dit bedrag omgaand aan ons over te maken, anders zien wij ons genoodzaakt u tot betaling te dwingen.

   Jacob Harshe

   Vice President

8 april

Zeer geachte heer Child,

   U hebt ons vriendelijk verzoek om uw al geruime tijd invorderbare schuld aan de Boekenclub Succes te voldoen genegeerd. Het bedrag is met samengestelde interest en kosten gekomen op $7.51.

   Wordt dit bedrag niet voor 11 april 1981 overgemaakt, dan zien wij ons genoodzaakt de zaak in handen te geven van onze advocaten ter veroorbereiding van een gerechtelijke procedure.

   Ezekiel Harshe

   President

29 april

Aan de heer Walter F. Child

437 Woodlawn Drive

Panduk, Michigan.

   Zeer geachte heer Child,

   De Boekenclub Succes heeft van u een schuld in te vorderen en heeft ons opgedragen een gerechtelijke invordering aanhangig te maken.

   Deze schuld is inmiddels opgelopen tot $10.01. Indien u dit bedrag vóór 5 mei 1981 aan ons overmaakt, kan de zaak nog worden bijgelegd. Zijn wij echter tot dat tijdstip niet volledig voldaan, dan moeten wij stappen ondernemen voor een gerechtelijke invordering.

   Wij zijn ervan overtuigd dat u een gerechtelijk bevel tot betaling zult willen vermijden, omdat de registratie van dien aard uw kredietwaardigheid nog lang nadelig zal beïnvloeden.

   Met de meeste hoogachting,

   M. Pruitt, Jr.,

   Advocaat

4 mei

Aan Mister Pruitt, advocaat, Chicago

   Zeer geachte heer Pruitt,

   U zult nauwelijks kunnen beseffen hoe blij ik was in deze zaak eindelijk een brief van een menselijk wezen te ontvangen waaraan ik alles kan uitleggen.

   De hele kwestie is gewoon belachelijk, en ik heb dat ook in mijn brieven aan de boekenclub Succes uitvoerig toegelicht. Maar ik had mijn brieven net zo goed aan de computer kunnen sturen die al die kaarten ponst. Laat u mij nog één keer in het kort de gang van zaken beschrijven. Ik had een boek besteld van Rudyard Kipling, Kim, voor de prijs van $4.98. Toen ik het mij toegezonden pakket openmaakte, ontdekte ik dat de helft van de pagina’s onbedrukt was. Maar op dat moment had ik mijn cheque met het bedrag van de rekening al weggestuurd.

   Ik zond het boek dus terug, en vroeg mij een volledig exemplaar te sturen, of mijn geld terug te storten. Daarvoor in de plaats kreeg ik het boek Kidnapped van Robert Louis Stevenson, dat ik niet besteld had. Maar nu wil men de prijs van dit boek laten invorderen.

   Ik wacht echter nog steeds op de terugbetaling voor het bedrag voor het exemplaar Kim dat ik niet heb gekregen. Dat is de hele geschiedenis. Misschien kunt U mij helpen de zaak in het reine te brengen.

   Uw zeer opgeluchte

   Walter F. Child

(PS - Ik heb overigens het exemplaar Kidnapped onmiddellijk geretourneerd, maar ook dat heeft kennelijk niet geholpen, men heeft niet eens de ontvangst van het boek bevestigd.

9 mei

 Zeer geachte heer Child,

   Wij hebben geen enkel bewijs dat een of ander werk dat door u van Boekenclub Succes werd ontvangen zou zijn geretourneerd.

   Het is ook nauwelijks aannemelijk dat de Boekenclub Succes ons onder de door u geschetste omstandigheden de opdracht zou hebben gegeven de uitstaande schuld van u in te vorderen.

   Als wij uw betaling niet binnen 3 dagen, dus vóór de 12de mei 1981 ontvangen, zien wij ons genoodzaakt gerechtelijke stappen aanhanging te maken.

   Met de meeste hoogachting,

   M. Pruitt, Jr.

   Advocaat

26 mei

Aan de heer Walter F. Child

Panduk, Michichan.

   Hierdoor delen wij u mede dat voor deze rechtbank heden, de 26ste mei 1981, een klacht werd ingediend ter verkrijging van een gerechtelijk bevel tot betaling van een bedrag van $15.66, inclusief de kosten van het geding. De aanklacht werd ontvankelijk verklaard en in een dienoverenkomstig vonnis uitgesproken.

   Betaling kan worden gedaan ten name van de rechtbank ofwel rechtstreeks aan de eiser. Wordt het geld aan de eiser uitbetaald, dan moet diens ontvangstbewijs worden voorgelegd aan deze rechtbank om uw uit dit vonnis voortvloeiende verplichting te schrappen.

   Volgens de kortelings uitgevaardigde Wet op Gerechtelijke Vorderingen bij rechtsbijstand kan tegen u indien u een burger bent van een andere staat de vordering ook bij de rechtbank in uw staat aanhangig worden gemaakt, zodat het bevel tot invordering zowel van hieruit alsook in de staat Michigan kan worden uitgevaardigd.

Deze Kaart Mag Niet

Gekreukt of Gevouwen Worden

   Het vonnis de dato 26 mei 1981 werd uitgesproken op grond van paragraaf $15.66.

   Veroordeelde: Child, Walter F. Woonplaats: 437 Woodlawn Drive, Panduk Michigan.

   Met het verzoek om gelijkluidende inschrijving van het vonnis.

   Bij rechtbank Picayune, Panduk, Michigan.

   Opgeëist bedrag: Paragraaf 941.

Rechtbank Picayune - Griffie. 1 juni 1981

Beste Harry,

   Ingesloten computerkaart van de rechtbank Chicago over F. Walter heeft een ingeponst kengetal van de 1500 serie. Daardoor valt ie onder het Strafrecht, en zo mede in jouw resort en niet in mijn Civielrechtelijk. Ik stuur ‘m dus aan jouw computer door. De mijne kan er echt niks mee beginnen.

Hoe gaat het?

   Joe.

Archief van de Recherche, Panduk, Michigan.

Deze Kaart Mag Niet

Gekreukt of Gevouwen Worden

Veroordeelde: Child F. Walter

Datum: 26 mei 1981

Adres: 437 Woodlawn Drive, Panduk, Michigan.

Misdrijf volgens paragraaf 1566 (rectificatie) 1567

Omschrijving van het misdrijf: kidnapping

Datum: 16 november 1980

Opmerkingen: Onmiddellijk arresteren

2 juni

Aan de heer B. Grimes

Vice-President van de Boekenclub Succes

1823 Mandy Street

Chicago, Illinois

Meneer,

   U hebt de zaak nu ver genoeg gedreven. Ik moet morgen voor zaken naar Chicago. Ik zal u bij die gelegenheid opzoeken en wij zullen de zaak eens en voor altijd in het reine brengen, en vaststellen wie wie iets schuldig is en hoeveel!

   Walter F. Child

Hoofdcommissariaat van Politie, Panduk, Michigan

   Aan hoofcommissariaat van politie te Chicago, Illinois

De veroordeelde F. (volledige voornaam niet bekend) Walter, wordt hier op grond van uw mededeling omtrent veroordeling wegens kidnapping van een kind genaamd Robert Louis Stevenson op 16 november 1980 opgespoord. Onderzoekingen hebben aan het licht gebracht dat de verdachte uit zijn woning, 437 Woodlawn Drive in Panduk, is gevlucht en zich weer in uw gebied zou kunnen ophouden.

   Mogelijk contactadres in uw gebied: de Boekenclub Succes, 1823 Mandy Street, Chicago, Illinois. Verdachte lijkt niet gevaarlijk. Verzoek om arrestatie en bericht hiervan.

Hoofdcommissariaat van Politie, Chicago, Illinois

   Aan: hoofcommissariaat van politie Panduk, Michigan

Betreft uw verzoek om arrestatie F. (volledige voornaam onbekend) Walter, gezocht wegens vergrijp tegen paragraaf 1567, misdrijf: kidnapping.

   Verdachte gearresteerd in het bureau van Boekenclub Succes waar hij optrad onder de schuilnaam Walter F. Child en probeerde $4.98 van ene Samuel Grimes, een employé van de instelling, los te krijgen.

   Wordt in afwachting van uw aanwijzingen vastgehouden.

Hoofdcommissariaat van Politie te Penduk, Michigan

   Aan: hoofdcommissariaat van politie te Chicago, Illinois

   Betreft F. Walter (alias Walter F. Child) gezocht wegens kidnapping in uw gebied, referte: uw computerponskaart met het vonnis van 27 mei. Kopie van ons recherche-archief ponskaart wordt aan uw computerafdeling doorgezonden.

Archief van de Recherche, Chicago, Illinois

Deze Kaart Mag Niet

Gekreukt of Gevouwen Worden

 Veroordeelde (correctie: ontbrekende gegevens worden nagezonden)

 Volgens paragraaf 1567.

 Vonnisnummer 456789

 Dossier van de rechtbank: blijkbaar verkeerd opgeborgen en niet te vinden.

 Opdracht: ter veroordeling voorgeleiden op 9 juni 1981 voor de rechtbank bij de rechter John McDivot.

Aan Mister Tony Malagasi, Documentatie

   Best Tony,

   Dinsdagmorgen moet ik het eindoordeel vellen over een reeds vroeger gestrafte misdadiger maar de dossiers van rechtbank zijn blijkbaar verkeerd opgeborgen.

   Ik heb dringend enige informaties nodig. Betreft F. Walter, vonnis nummero 456789, Strafrecht. Bijvoorbeeld: hoe staat het met het slachtoffer van de ontvoering, een kind genaamd Robert Louis Stevenson. Werd het slachtoffer gewond? John McDivot.

3 juni

Aan Afdeling Dossieronderzoek

   Betreft vonnis 456789. Werd slachtoffer gewond?

   Tonio Malagasi, Documentatie.

4 juni

Aan: het Bureau voor de Statistiek van de Verenigde Staten,

Afdeling: Inlichtingen.

Betreft: Robert Louis Stevenson

Vraag: Informaties over bovengenoemde aan afdeling Dossieronderzoek Archief van de Recherche Hoofdcommissariaat van Politie Afdeling Chicago.

5 juni

Aan: Afdeling Dossieronderzoek, Archief van de Recherche,

Hoofdcommissariaat van Politie Chicago.

Betreft: uw vraag betreffende Robert Louis Stevenson  (dossier nr. 189623)

Antwoord: genoemde overleden in leeftijd van 44 jaar.

Zijn aanvullende informaties nodig?

Afdeling Inlichtingen, Bureau voor de Statistiek der Verenigde Staten.

6 juni

Aan: Tonio Malagasi, Documentatie.

Betreft: vonnis nummer 456789

Slachtoffer dood.

Afdeling Dossier-onderzoek

7 juni

Aan: Rechter Alexander McDivot

Beste Jack,

Betreft: Vonnis Nummer 456789. Het slachtoffer van de kidnappingszaak werd vermoedelijk vermoord.

   Op grond van het - merkwaardig genoeg - ontbreken van elke informatie over de moordenaar en zijn slachtoffer, neem ik aan dat hier sprake is van moord door een bende. Dit slechts voor je eigen informatie. Ik verzoek je mij niet als bron te citeren. Deze Stevenson, het slachtoffer, komt mij echter op de een of andere manier bekend voor. Misschien behoorde hij tot een bende aan de Oostkust, omdat ik mij zijn naam op de een of ander manier herinner in verband met piraten en een begraven buit. Waarschijnlijk zo’n havengangster uit New York.

   Zoals gezegd, dit alleen maar voor jouw persoonlijke informatie.

   Als ik verder op een of andere manier behulpzaam kan zijn…

   Groeten,

   Tony Malagasi, Documentatie

8 juni

Beste Tim,

   Jammer genoeg kan ik onze afspraak om te gaan vissen niet nakomen. Ik ben als verdediger toegewezen aan een man die morgen wegens kidnapping voor de rechtbank verchijnt.

   Misschien had ik mij aan de zaak kunnen onttrekken, en McDivot, die vonnis moet wijzen, zou me zeker geholpen hebben, maar dit is het meest krankzinninge geval dat ik ooit ben tegengekomen.

   De aangeklaagde is blijkbaar niet alleen maar aangeklaagd, maar al één keer veroordeeld, en wel op grond van een verwisselingskomedie die te ingewikkeld is om hier uit te leggen.

   Hij is niet alleen onschuldig, hij heeft zelfs de best gefundeerde schadeclaim die ik ooit onder ogen heb gehad, en wel tegen een grote boekenclub in Chicago. En zo’n zaak fascineert mij natuurlijk.

   Het lijkt ongelooflijk, maar verdomd mogelijk, als je bedenkt dat we leven in een tijd van machinaal opgeslagen dossiers, dat een volmaakt onschuldige man in zo’n situatie gebracht kan worden.

   Maar het is gewoon een kleinigheid om de vergissing op te helderen. Ik heb McDivot om een onderhoud voor de zitting gevraagd, en dan zal ik hem de situatie uitleggen. In aansluiting daarop zal ik dan in alle rust met mijn dan weer op vrije voeten staande man gaan praten over zijn schadeclaim.

   Je,

   Mike

10 juni

Beste Tim,

   In haast.

   Ook de komende week wordt het niets met vissen, het spijt me.

   Je zult het niet geloven, mijn cliënt, onschuldig als een lammetje, is wegens moord op de man die hij zou hebben gekidnapt ter dood veroordeeld.

   Ik heb de hele geschiedenis aan rechter McDivot voorgelegd, en toen hij mij de situatie uitlegde waarin hij zich als rechter bevond, viel ik zowat van m’n stoel.

   Niet dat het mij niet gelukt was hem te overtuigen. Ik had nog geen drie minuten nodig om hem duidelijk te maken dat mijn cliënt geen minuut achter de muren van de arrondissementsgevangenis zou mogen zitten, maar, hou je vast: McDivot kon niets aan de zaak veranderen.

   En wel omdat mijn cliënt volgens inlichtingen van de rechtbankcomputer al schuldig bevonden was. Omdat de dossiers onvindbaar waren - ze hebben natuurlijk nooit bestaan (maar daarover mag ik mij niet meer uitlaten) - moest de rechter zich aan de beschikbare gegevens houden. En in het geval van een reeds gevonnist gevangene bestond er voor McDivot alleen nog het alternatief van veroordeling tot levenslang, of tot terechtstelling.

   Maar op de dood van het kidnappingsslachtoffer staat volgens onze wetten de doodstraf. Met de nieuwe wetten over de termijn voor het indienen van rekesten die in verband met het nieuwe systeem van de elektronisch gearchiveerde dossiers is ingekort, om een unfaire vertraging en psychische wreedheid jegens veroordeelden te voorkomen, heb ik nog maar vijf dagen om een rekest in te dienen, en tien dagen om de zaak uit te vechten.

   Ik hoef je niet te zeggen dat ik geen tijd zal verspillen aan een rekest, maar onmiddellijk een verzoek om gratie bij de Gouverneur zal indienen. Daarna zal het toch wel niet moeilijk zijn om aan deze farce een einde te maken. McDivot heeft zich eveneens tot de Gouverneur gewend en verklaard dat dit vonnis belachelijk is, maar dat hem geen andere keuze werd gelaten.

   Op grond van onze gemeenschappelijke stap zou het ons moeten lukken per ommegaande gratie te verkrijgen.

   En dan gooi ik de hele rommel aan de kant en gaan we vissen.

   Groeten,

   je Mike.

17 juni

Aan Mister M. Reynolds

49 Water Street, Chicago, Illinois

Zeer geachte heer Reynolds,

   In antwoord op uw gratieverzoek ten behoeve van Walter F. Child, tussen haakjes F. Walter, moet ik u helaas mededelen dat de Gouverneur zich met de leden van het Gouvernementscollege voor het Centrale Westen in Europa bevindt voor de bezichtiging van de Berlijnse Muur. Hij wordt pas aanstaande vrijdag terug verwacht.

  Ik zal hem uw brief en uw gratieverzoek onmiddellijk bij z'n aankomst overhandigen.

   Met de meeste hoogachting,

   Clara Jilks

   Secretaresse van de Gouverneur

Maandag 27 juni

Mr. M. Reynolds

49 Water Street, Chicago, Illinois

Beste Mike,

  Hoe staat het met de gratieverlening?

  Over vijf dagen moet ik terechtgesteld worden.

  Je Walter.

Woensdag 29 juni

Aan Walter F. Child (F. Walter)

Cellenblok E

Staatsgevangenis Illinois

   Beste Walter,

   De Gouverneur is teruggekomen, maar werd onmiddllijk naar het Witte Huis in Washington ontboden om zijn opvattingen over de voorgestelde supraregionale afwateringssystemen uiteen te zetten. Ik bivakeer op zijn drempel en ik zal mij op hem storten zodra hij aankomt. Ik ben met u van mening dat de situatie toch wel ernstig is geworden. De directeur van de gevangenis, Mr. Allen Magruder zal u deze brief zelf overhandigen en zich persoonlijk met u verstaan. Luistert u alstublieft naar hem, en volgt u zijn raad op. Ik sluit brieven van uw familieleden in die u eveneens bezweren naar de directeur te luisteren.

   Uw Mike

Donderdag 30 juni

Aan Mister M. Reynolds

49 Water Street

Chicago, Illinois

Beste Mike,

   Tussen twee haakjes, deze brief wordt door directeur Magruder zelf naar buiten gesmokkeld.

   Terwijl ik hier in mijn cel met Directeur Magruder sprak, kreeg hij het bericht dat de Gouverneur eindelijk naar Illinois was teruggekeerd, en morgenvroeg op zijn bureau zal zijn. Morgen is het vrijdag, dat moet voldoende zijn om gratie te bewerkstelligen en nog tijdig aan de leiding van de gevangenis te doen toekomen, opdat mijn op zaterdag gestelde executie wordt afgelast.

   Daarom dacht ik dat het beter was om het vriendelijk aanbod van de directeur mij bij een vluchtpoging te helpen af te wijzen, omdat hij me niet kon garanderen dat ik werkelijk buiten het gezichtsveld van alle bewakers zou blijven als ik het zou wagen. En ik zou niet willen riskeren dat ik bij een vluchtpoging werd neergeschoten.

   Alles zal nu zeker in orde komen. Een zo fantastisch opgeblazen zaak als de mijne moest immers vroeg of laat onder zijn eigen gewicht bezwijken.

   Uw Walter.

Vrijdag 1 juli

In naam van de Bondsstaat Illinois

   Ik, Hubert Daniel Willikens, Gouverneur van de Staat Illinois en met alle gezag en alle rechten van dit ambt bekleed inclusief het recht aan diegenen gratie te verlenen die ofwel ten onrechte zijn veroordeeld of om andere redenen de executieve genade waardig zijn, besluit en verklaar heden, de 1ste juli 1981, dat Walter F. Child, tussen haakjes F. Walter, die op grond van een rechterlijke dwaling voor een misdrijf, waaraan hij part noch deel heeft, gevangen zit, volledige gratie wordt verleend. En ik gelast de verantwoordelijke instanties die genoemde Walter F. Child, tussen haakjes F. Walter, gevangen houden hem onmiddellijk en onverwijld op vrije voet te stellen waar hij zich op dit moment ook mag bevinden, en op generlei wijze zijn bewegingsvrijheid langer te beknotten.

Interambtelijke Dienst voor Aangetekende Stukken

Deze Kaart Mag Niet

Gekreukt of Gevouwen Worden

   Foutieve verzending van het Dokument.

Aan: de Gouveneur Daniel Willikens

Betreft: Gratiebeschikking voor Walter F. Child, 1 juli 1981.

Zeer Geachte Collega,

   U hebt het nummer voor de aangetekende zending vergeten.

   VERZOEK: Biedt u het dokument opnieuw aan onder bijvoeging van deze ponskaart en formulier 876 waarmede uw dienst aan het verzoek voor een heilsbehandeling voor genoemd document voldoet. Formulier 876 moet door uw Chef worden getekend. 

  HERNIEUWDE AANBIEDING OP: Eerstvolgende dag waarop het Bureau voor Aangetekende Stukken is geopend. In dit geval, dinsdag de 5de juli 1981.

Nawoord: Ieder die lid van een boekenclub is of was, als het hem gelukt is daarvan los te komen, zal het met mij eens zijn als ik beweer dat deze geschiedenis helemaal niet zo onmogelijk is, maar onthutsend plausibel.

???

script gemaakt door Marc Van Cauwenberghe, aangevuld en bijgewerkt door Herman Van Cauwenberghe (12/2005)

h.cauwenberghe@chello.nl

Dit script is het werk van een hoorspelliefhebber die geen enkel financieel gewin op het oog heeft. Niets van deze tekst mag gepubliceerd of in een website verwerkt worden. Hij mag alleen gebruikt worden om te lezen bij beluistering van het hoorspel. Wie vindt dat hiermee iemands rechten worden geschonden, neemt contact op met Herman Van Cauwenberghe, die er meteen zal mee ophouden het script aan eventuele belangstellenden door te geven.

Tip

Onder de knop "Hoorspelen" vind je het eerste, tweede en derde deel van De geschiedenis van het hoorspel, een realisatie van Léon Povel.

Verder bestaat onder deze knop de mogelijkheid om per hoorspel door te klikken naar de Wikipedia: voor elke hoorspelfiche die ik maakte, heb ik hier een link voorzien.

jolux-webdesign